Smernica a rovnica priamky x-5y=1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[6; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2x-0.2

Normálový tvar rovnice priamky: x-5y-1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2

Smerový uhol priamky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -0.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.1961

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-18 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (6; 1) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 9°27'44″ = 0.1651 rad