Smernica a rovnica priamky 6x-5y=6


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[6; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.2x-1.2

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-5y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = 6t      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.2

Smerový uhol priamky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -1.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.7682

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-35.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (6; 6) ;   |OB| = 8.4853
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 45° = 0.7854 rad