Smernica a rovnica priamky x-6y=1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[7; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1667x-0.1667

Normálový tvar rovnice priamky: x-6y-1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+1
y = t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1667

Smerový uhol priamky: φ = 9°27'44″ = 0.1651 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -0.1667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.1644

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; 1)

Normálový vektor: n = (1; -6)

Stred úsečky AB: M = [4; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+y-24.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (7; 1) ;   |OB| = 7.0711
Skalárny súčin OA .OB = 7
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad