Smernica a rovnica priamky 2x-7y=2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[8; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2857x-0.2857

Normálový tvar rovnice priamky: 2x-7y-2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = 2t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2857

Smerový uhol priamky: φ = 15°56'43″ = 0.2783 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -0.2857

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.2747

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (7; 2)

Normálový vektor: n = (2; -7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 7x+2y-33.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (8; 2) ;   |OB| = 8.2462
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 14°2'10″ = 0.245 rad