Smernica a rovnica priamky 3x-7y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.4286x-0.4286

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-7y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.4286

Smerový uhol priamky: φ = 23°11'55″ = 0.4049 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -0.4286

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.3939

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (7; 3)

Normálový vektor: n = (3; -7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+3y-36 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 20°33'22″ = 0.3588 rad