Smernica a rovnica priamky 4x-7y=4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[8; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5714x-0.5714

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-7y-4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = 4t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5714

Smerový uhol priamky: φ = 29°44'42″ = 0.5191 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -0.5714

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4961

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; 4)

Normálový vektor: n = (4; -7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 2]

Rovnica osi úsečky: 7x+4y-39.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (8; 4) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad