Smernica a rovnica priamky 3x-8y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 0] a B[9; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.375x-0.375

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-8y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = 3t      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.375

Smerový uhol priamky: φ = 20°33'22″ = 0.3588 rad

X-posunutie: x0 = 1

Y-posunutie: y0 = q = -0.375

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.3511

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; 3)

Normálový vektor: n = (3; -8)

Stred úsečky AB: M = [5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+3y-44.5 = 0


Vektor OA = (1; 0) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (9; 3) ;   |OB| = 9.4868
Skalárny súčin OA .OB = 9
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad