Smernica a rovnica priamky x-9y=-8


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 1] a B[10; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1111x+0.8889

Normálový tvar rovnice priamky: x-9y+8 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1111

Smerový uhol priamky: φ = 6°20'25″ = 0.1107 rad

X-posunutie: x0 = -8

Y-posunutie: y0 = q = 0.8889

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.8835

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (9; 1)

Normálový vektor: n = (1; -9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 9x+y-51 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (10; 2) ;   |OB| = 10.198
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 33°41'24″ = 0.588 rad