Smernica a rovnica priamky x-2y=-1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:
Line slope diagram

Priamka vedená bodmi A[1; 1] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5x+0.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-2y+1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+1
y = t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5

Smerový uhol priamky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutie: x0 = -1

Y-posunutie: y0 = q = 0.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.4472

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

Stred úsečky AB: M = [2; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-5.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalárny súčin OA .OB = 5
Uhol ∠ AOB = 11°18'36″ = 0.1974 rad