Smernica a rovnica priamky 5x-2y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 1] a B[3; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.5x-1.5

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-2y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+1
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.5

Smerový uhol priamky: φ = 68°11'55″ = 1.1903 rad

X-posunutie: x0 = 0.6

Y-posunutie: y0 = q = -1.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.5571

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.3852

Vektor: AB = (2; 5)

Normálový vektor: n = (5; -2)

Stred úsečky AB: M = [2; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+5y-21.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (3; 6) ;   |OB| = 6.7082
Skalárny súčin OA .OB = 9
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad