Smernica a rovnica priamky 7x-2y=5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 1] a B[3; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 3.5x-2.5

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-2y-5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+1
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 3.5

Smerový uhol priamky: φ = 74°3'17″ = 1.2925 rad

X-posunutie: x0 = 0.7143

Y-posunutie: y0 = q = -2.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.6868

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.2801

Vektor: AB = (2; 7)

Normálový vektor: n = (7; -2)

Stred úsečky AB: M = [2; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+7y-35.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (3; 8) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 11
Uhol ∠ AOB = 24°26'38″ = 0.4266 rad