Smernica a rovnica priamky x-4y=-3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 1] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x+0.75

Normálový tvar rovnice priamky: x-4y+3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = -3

Y-posunutie: y0 = q = 0.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.7276

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

Stred úsečky AB: M = [3; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-13.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 7
Uhol ∠ AOB = 23°11'55″ = 0.4049 rad