Smernica a rovnica priamky 7x-4y=3


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 1] a B[5; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.75x-0.75

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-4y-3 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = 7t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.75

Smerový uhol priamky: φ = 60°15'18″ = 1.0517 rad

X-posunutie: x0 = 0.4286

Y-posunutie: y0 = q = -0.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.3721

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (4; 7)

Normálový vektor: n = (7; -4)

Stred úsečky AB: M = [3; 4.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+7y-43.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (5; 8) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 13
Uhol ∠ AOB = 12°59'41″ = 0.2268 rad