Smernica a rovnica priamky x-5y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 1] a B[6; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2x+0.8

Normálový tvar rovnice priamky: x-5y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2

Smerový uhol priamky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutie: x0 = -4

Y-posunutie: y0 = q = 0.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.7845

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-19 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (6; 2) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad