Smernica a rovnica priamky 5x-6y=-1


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 1] a B[7; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.8333x+0.1667

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-6y+1 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+1
y = 5t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.8333

Smerový uhol priamky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutie: x0 = -0.2

Y-posunutie: y0 = q = 0.1667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.128

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

Stred úsečky AB: M = [4; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-41.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (7; 6) ;   |OB| = 9.2195
Skalárny súčin OA .OB = 13
Uhol ∠ AOB = 4°23'55″ = 0.0768 rad