Smernica a rovnica priamky 3x-8y=-5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 1] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.375x+0.625

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-8y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = 3t+1      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.375

Smerový uhol priamky: φ = 20°33'22″ = 0.3588 rad

X-posunutie: x0 = -1.6667

Y-posunutie: y0 = q = 0.625

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.5852

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.544

Vektor: AB = (8; 3)

Normálový vektor: n = (3; -8)

Stred úsečky AB: M = [5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 8x+3y-47.5 = 0


Vektor OA = (1; 1) ;   |OA| = 1.4142
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 13
Uhol ∠ AOB = 21°2'15″ = 0.3672 rad