Smernica a rovnica priamky 4x+9y=94


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[10; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.4444x+10.4444

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+9y-94 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = -4t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.4444

Smerový uhol priamky: φ = -23°57'45″ = -0.4182 rad

X-posunutie: x0 = 23.5

Y-posunutie: y0 = q = 10.4444

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.5443

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.8489

Vektor: AB = (9; -4)

Normálový vektor: n = (4; 9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 9x-4y-17.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (10; 6) ;   |OB| = 11.6619
Skalárny súčin OA .OB = 70
Uhol ∠ AOB = 53°19'32″ = 0.9307 rad