Smernica a rovnica priamky 9x+y=19


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[2; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -9x+19

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+y-19 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+1
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -9

Smerový uhol priamky: φ = -83°39'35″ = -1.4601 rad

X-posunutie: x0 = 2.1111

Y-posunutie: y0 = q = 19

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.0982

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (1; -9)

Normálový vektor: n = (9; 1)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: x-9y+48 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (2; 1) ;   |OB| = 2.2361
Skalárny súčin OA .OB = 12
Uhol ∠ AOB = 57°43'28″ = 1.0075 rad