Smernica a rovnica priamky 7x+y=17


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[2; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -7x+17

Normálový tvar rovnice priamky: 7x+y-17 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+1
y = -7t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -7

Smerový uhol priamky: φ = -81°52'12″ = -1.4289 rad

X-posunutie: x0 = 2.4286

Y-posunutie: y0 = q = 17

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.4042

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; -7)

Normálový vektor: n = (7; 1)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x-7y+44 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (2; 3) ;   |OB| = 3.6056
Skalárny súčin OA .OB = 32
Uhol ∠ AOB = 27°58'46″ = 0.4883 rad