Smernica a rovnica priamky 6x+y=16


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[2; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -6x+16

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+y-16 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+1
y = -6t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -6

Smerový uhol priamky: φ = -80°32'16″ = -1.4056 rad

X-posunutie: x0 = 2.6667

Y-posunutie: y0 = q = 16

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6304

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (1; -6)

Normálový vektor: n = (6; 1)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 7]

Rovnica osi úsečky: x-6y+40.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (2; 4) ;   |OB| = 4.4721
Skalárny súčin OA .OB = 42
Uhol ∠ AOB = 20°51'16″ = 0.364 rad