Smernica a rovnica priamky 4x+y=14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[2; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -4x+14

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+y-14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = t+1
y = -4t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -4

Smerový uhol priamky: φ = -75°57'50″ = -1.3258 rad

X-posunutie: x0 = 3.5

Y-posunutie: y0 = q = 14

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.3955

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (1; -4)

Normálový vektor: n = (4; 1)

Stred úsečky AB: M = [1.5; 8]

Rovnica osi úsečky: x-4y+30.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (2; 6) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 62
Uhol ∠ AOB = 12°43'28″ = 0.2221 rad