Smernica a rovnica priamky 4x+3y=34


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[4; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.3333x+11.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+3y-34 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = -4t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.3333

Smerový uhol priamky: φ = -53°7'48″ = -0.9273 rad

X-posunutie: x0 = 8.5

Y-posunutie: y0 = q = 11.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.8

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (3; -4)

Normálový vektor: n = (4; 3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 3x-4y+24.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (4; 6) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 64
Uhol ∠ AOB = 27°58'46″ = 0.4883 rad