Smernica a rovnica priamky 2x+4y=42


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[5; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5x+10.5

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+4y-42 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5

Smerový uhol priamky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutie: x0 = 21

Y-posunutie: y0 = q = 10.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.3915

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.4721

Vektor: AB = (4; -2)

Normálový vektor: n = (2; 4)

Stred úsečky AB: M = [3; 9]

Rovnica osi úsečky: 4x-2y+6 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (5; 8) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 85
Uhol ∠ AOB = 26°17'41″ = 0.4589 rad