Smernica a rovnica priamky 9x+5y=59


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[6; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.8x+11.8

Normálový tvar rovnice priamky: 9x+5y-59 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -9t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.8

Smerový uhol priamky: φ = -60°56'43″ = -1.0637 rad

X-posunutie: x0 = 6.5556

Y-posunutie: y0 = q = 11.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 5.7306

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10.2956

Vektor: AB = (5; -9)

Normálový vektor: n = (9; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-9y+32 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (6; 1) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 74°49'37″ = 1.306 rad