Smernica a rovnica priamky 8x+5y=58


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[6; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.6x+11.6

Normálový tvar rovnice priamky: 8x+5y-58 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -8t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.6

Smerový uhol priamky: φ = -57°59'41″ = -1.0122 rad

X-posunutie: x0 = 7.25

Y-posunutie: y0 = q = 11.6

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 6.148

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (5; -8)

Normálový vektor: n = (8; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 6]

Rovnica osi úsečky: 5x-8y+30.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (6; 2) ;   |OB| = 6.3246
Skalárny súčin OA .OB = 26
Uhol ∠ AOB = 65°51'16″ = 1.1494 rad