Smernica a rovnica priamky 6x+5y=56


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -1.2x+11.2

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+5y-56 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -6t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -1.2

Smerový uhol priamky: φ = -50°11'40″ = -0.8761 rad

X-posunutie: x0 = 9.3333

Y-posunutie: y0 = q = 11.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 7.1701

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; -6)

Normálový vektor: n = (6; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 5x-6y+24.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 46
Uhol ∠ AOB = 50°35'58″ = 0.8831 rad