Smernica a rovnica priamky 4x+5y=54


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[6; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8x+10.8

Normálový tvar rovnice priamky: 4x+5y-54 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -4t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8

Smerový uhol priamky: φ = -38°39'35″ = -0.6747 rad

X-posunutie: x0 = 13.5

Y-posunutie: y0 = q = 10.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.4334

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (5; -4)

Normálový vektor: n = (4; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 8]

Rovnica osi úsečky: 5x-4y+14.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (6; 6) ;   |OB| = 8.4853
Skalárny súčin OA .OB = 66
Uhol ∠ AOB = 39°17'22″ = 0.6857 rad