Smernica a rovnica priamky 5x+6y=65


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[7; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.8333x+10.8333

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+6y-65 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+1
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.8333

Smerový uhol priamky: φ = -39°48'20″ = -0.6947 rad

X-posunutie: x0 = 13

Y-posunutie: y0 = q = 10.8333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.3224

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; -5)

Normálový vektor: n = (5; 6)

Stred úsečky AB: M = [4; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-5y+13.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (7; 5) ;   |OB| = 8.6023
Skalárny súčin OA .OB = 57
Uhol ∠ AOB = 48°45'6″ = 0.8509 rad