Smernica a rovnica priamky 5x+7y=75


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[8; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.7143x+10.7143

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+7y-75 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.7143

Smerový uhol priamky: φ = -35°32'16″ = -0.6202 rad

X-posunutie: x0 = 15

Y-posunutie: y0 = q = 10.7143

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.7186

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.6023

Vektor: AB = (7; -5)

Normálový vektor: n = (5; 7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 7x-5y+6 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (8; 5) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 58
Uhol ∠ AOB = 52°17'2″ = 0.9125 rad