Smernica a rovnica priamky 6x+8y=86


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[9; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.75x+10.75

Normálový tvar rovnice priamky: 6x+8y-86 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = -6t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.75

Smerový uhol priamky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 14.3333

Y-posunutie: y0 = q = 10.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 8.6

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 10

Vektor: AB = (8; -6)

Normálový vektor: n = (6; 8)

Stred úsečky AB: M = [5; 7]

Rovnica osi úsečky: 8x-6y+2 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (9; 4) ;   |OB| = 9.8489
Skalárny súčin OA .OB = 49
Uhol ∠ AOB = 60°19'37″ = 1.0529 rad