Smernica a rovnica priamky 5x+8y=85


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[9; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.625x+10.625

Normálový tvar rovnice priamky: 5x+8y-85 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = -5t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.625

Smerový uhol priamky: φ = -32°19″ = -0.5586 rad

X-posunutie: x0 = 17

Y-posunutie: y0 = q = 10.625

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.01

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.434

Vektor: AB = (8; -5)

Normálový vektor: n = (5; 8)

Stred úsečky AB: M = [5; 7.5]

Rovnica osi úsečky: 8x-5y-2.5 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (9; 5) ;   |OB| = 10.2956
Skalárny súčin OA .OB = 59
Uhol ∠ AOB = 55°14'5″ = 0.964 rad