Smernica a rovnica priamky 2x+8y=82


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 10] a B[9; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.25x+10.25

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+8y-82 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 8t+1
y = -2t+10      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.25

Smerový uhol priamky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutie: x0 = 41

Y-posunutie: y0 = q = 10.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 9.944

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.2462

Vektor: AB = (8; -2)

Normálový vektor: n = (2; 8)

Stred úsečky AB: M = [5; 9]

Rovnica osi úsečky: 8x-2y-22 = 0


Vektor OA = (1; 10) ;   |OA| = 10.0499
Vektor OB = (9; 8) ;   |OB| = 12.0416
Skalárny súčin OA .OB = 89
Uhol ∠ AOB = 42°39'21″ = 0.7445 rad