Smernica a rovnica priamky 2x+9y=20


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 2] a B[10; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2222x+2.2222

Normálový tvar rovnice priamky: 2x+9y-20 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = -2t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2222

Smerový uhol priamky: φ = -12°31'44″ = -0.2187 rad

X-posunutie: x0 = 10

Y-posunutie: y0 = q = 2.2222

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.1693

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (9; -2)

Normálový vektor: n = (2; 9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 1]

Rovnica osi úsečky: 9x-2y-47.5 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (10; 0) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 10
Uhol ∠ AOB = 63°26'6″ = 1.1071 rad