Smernica a rovnica priamky x+3y=7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 2] a B[4; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.3333x+2.3333

Normálový tvar rovnice priamky: x+3y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = -t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.3333

Smerový uhol priamky: φ = -18°26'6″ = -0.3218 rad

X-posunutie: x0 = 7

Y-posunutie: y0 = q = 2.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.2136

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 3.1623

Vektor: AB = (3; -1)

Normálový vektor: n = (1; 3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 3x-y-6 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (4; 1) ;   |OB| = 4.1231
Skalárny súčin OA .OB = 6
Uhol ∠ AOB = 49°23'55″ = 0.8622 rad