Smernica a rovnica priamky x+5y=11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 2] a B[6; 1]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.2x+2.2

Normálový tvar rovnice priamky: x+5y-11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = -t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.2

Smerový uhol priamky: φ = -11°18'36″ = -0.1974 rad

X-posunutie: x0 = 11

Y-posunutie: y0 = q = 2.2

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.1573

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; -1)

Normálový vektor: n = (1; 5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 5x-y-16 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (6; 1) ;   |OB| = 6.0828
Skalárny súčin OA .OB = 8
Uhol ∠ AOB = 53°58'21″ = 0.942 rad