Smernica a rovnica priamky 3x-5y=-7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 2] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.6x+1.4

Normálový tvar rovnice priamky: 3x-5y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = 3t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.6

Smerový uhol priamky: φ = 30°57'50″ = 0.5404 rad

X-posunutie: x0 = -2.3333

Y-posunutie: y0 = q = 1.4

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2005

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (5; 3)

Normálový vektor: n = (3; -5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+3y-28 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalárny súčin OA .OB = 16
Uhol ∠ AOB = 23°37'46″ = 0.4124 rad