Smernica a rovnica priamky 6x-5y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 2] a B[6; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.2x+0.8

Normálový tvar rovnice priamky: 6x-5y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = 6t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.2

Smerový uhol priamky: φ = 50°11'40″ = 0.8761 rad

X-posunutie: x0 = -0.6667

Y-posunutie: y0 = q = 0.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.5121

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (5; 6)

Normálový vektor: n = (6; -5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 5]

Rovnica osi úsečky: 5x+6y-47.5 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (6; 8) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 10°18'17″ = 0.1799 rad