Smernica a rovnica priamky x-7y=-13


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 2] a B[8; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1429x+1.8571

Normálový tvar rovnice priamky: x-7y+13 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1429

Smerový uhol priamky: φ = 8°7'48″ = 0.1419 rad

X-posunutie: x0 = -13

Y-posunutie: y0 = q = 1.8571

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.8385

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (7; 1)

Normálový vektor: n = (1; -7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 7x+y-34 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (8; 3) ;   |OB| = 8.544
Skalárny súčin OA .OB = 14
Uhol ∠ AOB = 42°52'44″ = 0.7484 rad