Smernica a rovnica priamky 4x-7y=-10


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 2] a B[8; 6]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5714x+1.4286

Normálový tvar rovnice priamky: 4x-7y+10 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 7t+1
y = 4t+2      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5714

Smerový uhol priamky: φ = 29°44'42″ = 0.5191 rad

X-posunutie: x0 = -2.5

Y-posunutie: y0 = q = 1.4286

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.2403

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 8.0623

Vektor: AB = (7; 4)

Normálový vektor: n = (4; -7)

Stred úsečky AB: M = [4.5; 4]

Rovnica osi úsečky: 7x+4y-47.5 = 0


Vektor OA = (1; 2) ;   |OA| = 2.2361
Vektor OB = (8; 6) ;   |OB| = 10
Skalárny súčin OA .OB = 20
Uhol ∠ AOB = 26°33'54″ = 0.4636 rad