Smernica a rovnica priamky x-9y=-26


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[10; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.1111x+2.8889

Normálový tvar rovnice priamky: x-9y+26 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 9t+1
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.1111

Smerový uhol priamky: φ = 6°20'25″ = 0.1107 rad

X-posunutie: x0 = -26

Y-posunutie: y0 = q = 2.8889

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.8712

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.0554

Vektor: AB = (9; 1)

Normálový vektor: n = (1; -9)

Stred úsečky AB: M = [5.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 9x+y-53 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (10; 4) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 22
Uhol ∠ AOB = 49°45'49″ = 0.8685 rad