Smernica a rovnica priamky x+2y=7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[3; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.5x+3.5

Normálový tvar rovnice priamky: x+2y-7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+1
y = -t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.5

Smerový uhol priamky: φ = -26°33'54″ = -0.4636 rad

X-posunutie: x0 = 7

Y-posunutie: y0 = q = 3.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.1305

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; -1)

Normálový vektor: n = (1; 2)

Stred úsečky AB: M = [2; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 2x-y-1.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (3; 2) ;   |OB| = 3.6056
Skalárny súčin OA .OB = 9
Uhol ∠ AOB = 37°52'30″ = 0.661 rad