Smernica a rovnica priamky x-2y=-5


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[3; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.5x+2.5

Normálový tvar rovnice priamky: x-2y+5 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 2t+1
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.5

Smerový uhol priamky: φ = 26°33'54″ = 0.4636 rad

X-posunutie: x0 = -5

Y-posunutie: y0 = q = 2.5

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.2361

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 2.2361

Vektor: AB = (2; 1)

Normálový vektor: n = (1; -2)

Stred úsečky AB: M = [2; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 2x+y-7.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (3; 4) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 15
Uhol ∠ AOB = 18°26'6″ = 0.3218 rad