Smernica a rovnica priamky 7x-3y=-2


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[4; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 2.3333x+0.6667

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-3y+2 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 2.3333

Smerový uhol priamky: φ = 66°48'5″ = 1.1659 rad

X-posunutie: x0 = -0.2857

Y-posunutie: y0 = q = 0.6667

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.2626

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 7.6158

Vektor: AB = (3; 7)

Normálový vektor: n = (7; -3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+7y-53 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (4; 10) ;   |OB| = 10.7703
Skalárny súčin OA .OB = 34
Uhol ∠ AOB = 3°21'59″ = 0.0588 rad