Smernica a rovnica priamky 5x-3y=-4


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[4; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.6667x+1.3333

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-3y+4 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 3t+1
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.6667

Smerový uhol priamky: φ = 59°2'10″ = 1.0304 rad

X-posunutie: x0 = -0.8

Y-posunutie: y0 = q = 1.3333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 0.686

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.831

Vektor: AB = (3; 5)

Normálový vektor: n = (5; -3)

Stred úsečky AB: M = [2.5; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 3x+5y-35 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (4; 8) ;   |OB| = 8.9443
Skalárny súčin OA .OB = 28
Uhol ∠ AOB = 8°7'48″ = 0.1419 rad