Smernica a rovnica priamky 3x+4y=15


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[5; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.75x+3.75

Normálový tvar rovnice priamky: 3x+4y-15 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = -3t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.75

Smerový uhol priamky: φ = -36°52'12″ = -0.6435 rad

X-posunutie: x0 = 5

Y-posunutie: y0 = q = 3.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5

Vektor: AB = (4; -3)

Normálový vektor: n = (3; 4)

Stred úsečky AB: M = [3; 1.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-3y-7.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (5; 0) ;   |OB| = 5
Skalárny súčin OA .OB = 5
Uhol ∠ AOB = 71°33'54″ = 1.249 rad