Smernica a rovnica priamky x+4y=13


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[5; 2]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = -0.25x+3.25

Normálový tvar rovnice priamky: x+4y-13 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = -t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = -0.25

Smerový uhol priamky: φ = -14°2'10″ = -0.245 rad

X-posunutie: x0 = 13

Y-posunutie: y0 = q = 3.25

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 3.153

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; -1)

Normálový vektor: n = (1; 4)

Stred úsečky AB: M = [3; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 4x-y-9.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (5; 2) ;   |OB| = 5.3852
Skalárny súčin OA .OB = 11
Uhol ∠ AOB = 49°45'49″ = 0.8685 rad