Smernica a rovnica priamky x-4y=-11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[5; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.25x+2.75

Normálový tvar rovnice priamky: x-4y+11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.25

Smerový uhol priamky: φ = 14°2'10″ = 0.245 rad

X-posunutie: x0 = -11

Y-posunutie: y0 = q = 2.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.6679

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 4.1231

Vektor: AB = (4; 1)

Normálový vektor: n = (1; -4)

Stred úsečky AB: M = [3; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+y-15.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (5; 4) ;   |OB| = 6.4031
Skalárny súčin OA .OB = 17
Uhol ∠ AOB = 32°54'19″ = 0.5743 rad