Smernica a rovnica priamky 5x-4y=-7


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[5; 8]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.25x+1.75

Normálový tvar rovnice priamky: 5x-4y+7 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 4t+1
y = 5t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.25

Smerový uhol priamky: φ = 51°20'25″ = 0.8961 rad

X-posunutie: x0 = -1.4

Y-posunutie: y0 = q = 1.75

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.0932

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 6.4031

Vektor: AB = (4; 5)

Normálový vektor: n = (5; -4)

Stred úsečky AB: M = [3; 5.5]

Rovnica osi úsečky: 4x+5y-39.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (5; 8) ;   |OB| = 9.434
Skalárny súčin OA .OB = 29
Uhol ∠ AOB = 13°34'14″ = 0.2368 rad