Smernica a rovnica priamky x-5y=-14


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[6; 4]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 0.2x+2.8

Normálový tvar rovnice priamky: x-5y+14 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 5t+1
y = t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 0.2

Smerový uhol priamky: φ = 11°18'36″ = 0.1974 rad

X-posunutie: x0 = -14

Y-posunutie: y0 = q = 2.8

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 2.7456

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 5.099

Vektor: AB = (5; 1)

Normálový vektor: n = (1; -5)

Stred úsečky AB: M = [3.5; 3.5]

Rovnica osi úsečky: 5x+y-21 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (6; 4) ;   |OB| = 7.2111
Skalárny súčin OA .OB = 18
Uhol ∠ AOB = 37°52'30″ = 0.661 rad