Smernica a rovnica priamky 7x-6y=-11


Zadajte súradnice dvoch rôznych bodov:

Priamka vedená bodmi A[1; 3] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice priamky: y = 1.1667x+1.8333

Normálový tvar rovnice priamky: 7x-6y+11 = 0

Parametrický tvar rovnice priamky:
x = 6t+1
y = 7t+3      ; t ∈ R

Smernica: k = 1.1667

Smerový uhol priamky: φ = 49°23'55″ = 0.8622 rad

X-posunutie: x0 = -1.5714

Y-posunutie: y0 = q = 1.8333

Vzdialenosť počiatku od priamky: d0 = 1.1931

Dĺžka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (6; 7)

Normálový vektor: n = (7; -6)

Stred úsečky AB: M = [4; 6.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+7y-69.5 = 0


Vektor OA = (1; 3) ;   |OA| = 3.1623
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalárny súčin OA .OB = 37
Uhol ∠ AOB = 16°33'25″ = 0.289 rad